உண்டேனவரு (உண்டேரு)

தொழில் :இவர்கள்48 குலத்திற்கும் தலைவராக நந்தீஸ்வரனால் அமைக்கப்பட்டனர் .சிவனை வேண்டுவோர்க்கு , வேண்டிய பின் பிரசாதமாகக் கொடுக்க திருநீர் உருண்டைகள் இவர்கள் பொறுப்பில் தயாரிக்கப்பட்டது.

Scroll